php 7.1 منتشر شد

php 7.1 منتشر شد
در روز جمعه، تیم توسعه دهنده php بصورت رسمی PHP 7.1 را منتشر کرد.
در نسخه php 7.1.0 تغییراتی در nullable types ، class constant visibility ، void return types شاهد بودیم.
همینطور مانند قبل تیم توسعه دهنده php روی بهبود سرعت php در این نسخه تمرکز کرده است.

php7-1
آخرین تغییرات به شرح زیر می باشد:

Added nullable types.
Added DFA optimization framework based on e-SSA form.
Added specialized opcode handlers (e.g. ZEND_ADD_LONG_NO_OVERFLOW).
Added [] = as alternative construct to list() =.
Added void return type.
Added support for negative string offsets in string offset syntax and various string functions.
Added a form of the list() construct where keys can be specified.
Implemented safe execution timeout handling, that prevents random crashes after “Maximum execution time exceeded” error.
Implemented the RFC `Support Class Constant Visibility`.
Implemented the RFC `Catching multiple exception types`.
Implemented logging to syslog with dynamic error levels.
Implemented FR #72614 (Support “nmake test” on building extensions by phpize).
Implemented RFC: Iterable.
Implemented RFC: Closure::fromCallable (Danack)
Implemented RFC: Replace “Missing argument” warning with “\ArgumentCountError” exception.
Implemented RFC: Fix inconsistent behavior of $this variable.
Fixed bug #73585 (Logging of “Internal Zend error – Missing class information” missing class name).
Fixed memory leak(null coalescing operator with Spl hash).
Fixed bug #72736 (Slow performance when fetching large dataset with mysqli / PDO).
Fixed bug #72482 (Ilegal write/read access caused by gdImageAALine overflow).
Fixed bug #72696 (imagefilltoborder stackoverflow on truecolor images).
Fixed bug #73350 (Exception::__toString() cause circular references).
Fixed bug #73329 ((Float)”Nano” == NAN).
Fixed bug #73288 (Segfault in __clone > Exception.toString > __get).
Fixed for #73240 (Write out of bounds at number_format).
Fix pthreads detection when cross-compiling (ffontaine)
Fixed bug #73337 (try/catch not working with two exceptions inside a same operation).
Fixed bug #73156 (segfault on undefined function).
Fixed bug #73163 (PHP hangs if error handler throws while accessing undef const in default value).
Fixed bug #73172 (parse error: Invalid numeric literal).
Fixed bug #73181 (parse_str() without a second argument leads to crash).
Fixed bug #73025 (Heap Buffer Overflow in virtual_popen of zend_virtual_cwd.c).
Fixed bug #73058 (crypt broken when salt is ‘too’ long).
Fixed bug #72944 (Null pointer deref in zval_delref_p).
Fixed bug #72943 (assign_dim on string doesn’t reset hval).
Fixed bug #72598 (Reference is lost after array_slice()) (Nikita)
Fixed bug #72703 (Out of bounds global memory read in BF_crypt triggered by password_verify).
Fixed bug #72813 (Segfault with __get returned by ref).
Fixed bug #72767 (PHP Segfaults when trying to expand an infinite operator).
TypeError messages for arg_info type checks will now say “must be … or null” where the parameter or return type accepts null.
Fixed bug #72857 (stream_socket_recvfrom read access violation).
Fixed bug #72663 (Create an Unexpected Object and Don’t Invoke __wakeup() in Deserialization).
Fixed bug #72681 (PHP Session Data Injection Vulnerability).
Fixed bug #72742 (memory allocator fails to realloc small block to large one).
Fixed URL rewriter. It would not rewrite ‘//example.com/’ URL unconditionally. URL rewrite target hosts whitelist is implemented.
Fixed bug #72641 (phpize (on Windows) ignores PHP_PREFIX).
Fixed bug #72683 (getmxrr broken).
Fixed bug #72629 (Caught exception assignment to variables ignores references).
Fixed bug #72594 (Calling an earlier instance of an included anonymous class fatals).
Fixed bug #72581 (previous property undefined in Exception after deserialization).
Fixed bug #72543 (Different references behavior comparing to PHP 5) (Laruence, Dmitry, Nikita)
Fixed bug #72347 (VERIFY_RETURN type casts visible in finally).
Fixed bug #72216 (Return by reference with finally is not memory safe).
Fixed bug #72215 (Wrong return value if var modified in finally).
Fixed bug #71818 (Memory leak when array altered in destructor).
Fixed bug #71539 (Memory error on $arr[$a] =& $arr[$b] if RHS rehashes) (Dmitry, Nikita)
Added new constant PHP_FD_SETSIZE.
Added optind parameter to getopt().
Added PHP to SAPI error severity mapping for logs.
Fixed bug #71911 (Unable to set –enable-debug on building extensions by phpize on Windows).
Fixed bug #29368 (The destructor is called when an exception is thrown from the constructor).
Implemented RFC: RNG Fixes.
Implemented email validation as per RFC 6531.
Fixed bug #72513 (Stack-based buffer overflow vulnerability in virtual_file_ex).
Fixed bug #72573 (HTTP_PROXY is improperly trusted by some PHP libraries and applications).
Fixed bug #72523 (dtrace issue with reflection (failed test)).
Fixed bug #72508 (strange references after recursive function call and “switch” statement).
Fixed bug #72441 (Segmentation fault: RFC list_keys).
Fixed bug #72395 (list() regression).
Fixed bug #72373 (TypeError after Generator function w/declared return type finishes).
Fixed bug #69489 (tempnam() should raise notice if falling back to temp dir).
Fixed UTF-8 and long path support on Windows.
Fixed bug #53432 (Assignment via string index access on an empty string converts to array).
Fixed bug #62210 (Exceptions can leak temporary variables).
Fixed bug #62814 (It is possible to stiffen child class members visibility).
Fixed bug #69989 (Generators don’t participate in cycle GC).
Fixed bug #70228 (Memleak if return in finally block).
Fixed bug #71266 (Missing separation of properties HT in foreach etc).
Fixed bug #71604 (Aborted Generators continue after nested finally).
Fixed bug #71572 (String offset assignment from an empty string inserts null byte).
Fixed bug #71897 (ASCII 0x7F Delete control character permitted in identifiers).
Fixed bug #72188 (Nested try/finally blocks losing return value).
Fixed bug #72213 (Finally leaks on nested exceptions).
Fixed bug #47517 (php-cgi.exe missing UAC manifest).
Change statement and fcall extension handlers to accept frame.
Number operators taking numeric strings now emit E_NOTICEs or E_WARNINGs when given malformed numeric strings.
(int), intval() where $base is 10 or unspecified, settype(), decbin(), decoct(), dechex(), integer operators and other conversions now always respect scientific notation in numeric strings.
Raise a compile-time warning on octal escape sequence overflow.
Apache2handler:
Enable per-module logging in Apache 2.4+.
BCmath:
Fix bug #73190 (memcpy negative parameter _bc_new_num_ex).
Bz2:
Fixed bug #72837 (integer overflow in bzdecompress caused heap corruption).
Fixed bug #72613 (Inadequate error handling in bzread()).
Calendar:
Fix integer overflows (Joshua Rogers)
Fixed bug #67976 (cal_days_month() fails for final month of the French calendar).
Fixed bug #71894 (AddressSanitizer: global-buffer-overflow in zif_cal_from_jd).
CLI Server:
Fixed bug #73360 (Unable to work in root with unicode chars).
Fixed bug #71276 (Built-in webserver does not send Date header).
COM:
Fixed bug #73126 (Cannot pass parameter 1 by reference).
Fixed bug #69579 (Invalid free in extension trait).
Fixed bug #72922 (COM called from PHP does not return out parameters).
Fixed bug #72569 (DOTNET/COM array parameters broke in PHP7).
Fixed bug #72498 (variant_date_from_timestamp null dereference).
Curl:
Implement support for handling HTTP/2 Server Push.
Add curl_multi_errno(), curl_share_errno() and curl_share_strerror() functions.
Fixed bug #72674 (Heap overflow in curl_escape).
Fixed bug #72541 (size_t overflow lead to heap corruption). (Stas).
Fixed bug #71709 (curl_setopt segfault with empty CURLOPT_HTTPHEADER).
Fixed bug #71929 (CURLINFO_CERTINFO data parsing error).
Date:
Fixed bug #69587 (DateInterval properties and isset).
Fixed bug #73426 (createFromFormat with ‘z’ format char results in incorrect time).
Fixed bug #45554 (Inconsistent behavior of the u format char).
Fixed bug #48225 (DateTime parser doesn’t set microseconds for “now”).
Fixed bug #52514 (microseconds are missing in DateTime class).
Fixed bug #52519 (microseconds in DateInterval are missing).
Fixed bug #60089 (DateTime::createFromFormat() U after u nukes microtime).
Fixed bug #64887 (Allow DateTime modification with subsecond items).
Fixed bug #68506 (General DateTime improvments needed for microseconds to become useful).
Fixed bug #73109 (timelib_meridian doesn’t parse dots correctly).
Fixed bug #73247 (DateTime constructor does not initialise microseconds property).
Fixed bug #73147 (Use After Free in PHP7 unserialize()).
Fixed bug #73189 (Memcpy negative size parameter php_resolve_path).
Fixed bug #66836 (DateTime::createFromFormat ‘U’ with pre 1970 dates fails parsing).
Invalid serialization data for a DateTime or DatePeriod object will now throw an instance of Error from __wakeup() or __set_state() instead of resulting in a fatal error.
Timezone initialization failure from serialized data will now throw an instance of Error from __wakeup() or __set_state() instead of resulting in a fatal error.
Export date_get_interface_ce() for extension use.
Fixed bug #63740 (strtotime seems to use both sunday and monday as start of week).
Dba:
Fixed bug #70825 (Cannot fetch multiple values with group in ini file).
Data modification functions (e.g.: dba_insert()) now throw an instance of Error instead of triggering a catchable fatal error if the key is does not contain exactly two elements.
DOM:
Fixed bug #73150 (missing NULL check in dom_document_save_html).
Fixed bug #66502 (DOM document dangling reference).
Invalid schema or RelaxNG validation contexts will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Attempting to register a node class that does not extend the appropriate base class will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Attempting to read an invalid or write to a readonly property will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
DTrace:
Disabled PHP call tracing by default (it makes significant overhead). This may be enabled again using envirionment variable USE_ZEND_DTRACE=1.
EXIF:
Fixed bug #72735 (Samsung picture thumb not read (zero size)).
Fixed bug #72627 (Memory Leakage In exif_process_IFD_in_TIFF).
Fixed bug #72603 (Out of bound read in exif_process_IFD_in_MAKERNOTE).
Fixed bug #72618 (NULL Pointer Dereference in exif_process_user_comment).
Filter:
Fixed bug #72972 (Bad filter for the flags FILTER_FLAG_NO_RES_RANGE and FILTER_FLAG_NO_PRIV_RANGE).
Fixed bug #73054 (default option ignored when object passed to int filter).
Fixed bug #71745 (FILTER_FLAG_NO_RES_RANGE does not cover whole 127.0.0.0/8 range).
FPM:
Fixed bug #72575 (using –allow-to-run-as-root should ignore missing user).
FTP:
Fixed bug #70195 (Cannot upload file using ftp_put to FTPES with require_ssl_reuse).
Implemented FR #55651 (Option to ignore the returned FTP PASV address).
GD:
Fixed bug #73213 (Integer overflow in imageline() with antialiasing).
Fixed bug #73272 (imagescale() is not affected by, but affects imagesetinterpolation()).
Fixed bug #73279 (Integer overflow in gdImageScaleBilinearPalette()).
Fixed bug #73280 (Stack Buffer Overflow in GD dynamicGetbuf).
Fixed bug #50194 (imagettftext broken on transparent background w/o alphablending).
Fixed bug #73003 (Integer Overflow in gdImageWebpCtx of gd_webp.c).
Fixed bug #53504 (imagettfbbox gives incorrect values for bounding box).
Fixed bug #73157 (imagegd2() ignores 3rd param if 4 are given).
Fixed bug #73155 (imagegd2() writes wrong chunk sizes on boundaries).
Fixed bug #73159 (imagegd2(): unrecognized formats may result in corrupted files).
Fixed bug #73161 (imagecreatefromgd2() may leak memory).
Fixed bug #67325 (imagetruecolortopalette: white is duplicated in palette).
Fixed bug #66005 (imagecopy does not support 1bit transparency on truecolor images).
Fixed bug #72913 (imagecopy() loses single-color transparency on palette images).
Fixed bug #68716 (possible resource leaks in _php_image_convert()).
Fixed bug #72709 (imagesetstyle() causes OOB read for empty $styles).
Fixed bug #72697 (select_colors write out-of-bounds).
Fixed bug #72730 (imagegammacorrect allows arbitrary write access).
Fixed bug #72596 (imagetypes function won’t advertise WEBP support).
Fixed bug #72604 (imagearc() ignores thickness for full arcs).
Fixed bug #70315 (500 Server Error but page is fully rendered).
Fixed bug #43828 (broken transparency of imagearc for truecolor in blendingmode).
Fixed bug #72512 (gdImageTrueColorToPaletteBody allows arbitrary write/read access).
Fixed bug #72519 (imagegif/output out-of-bounds access).
Fixed bug #72558 (Integer overflow error within _gdContributionsAlloc()).
Fixed bug #72482 (Ilegal write/read access caused by gdImageAALine overflow).
Fixed bug #72494 (imagecropauto out-of-bounds access).
Fixed bug #72404 (imagecreatefromjpeg fails on selfie).
Fixed bug #43475 (Thick styled lines have scrambled patterns).
Fixed bug #53640 (XBM images require width to be multiple of 8).
Fixed bug #64641 (imagefilledpolygon doesn’t draw horizontal line).
Hash:
Added SHA3 fixed mode algorithms (224, 256, 384, and 512 bit).
Added SHA512/256 and SHA512/224 algorithms.
iconv:
Fixed bug #72320 (iconv_substr returns false for empty strings).
IMAP:
Fixed bug #73418 (Integer Overflow in “_php_imap_mail” leads to crash).
An email address longer than 16385 bytes will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Interbase:
Fixed bug #73512 (Fails to find firebird headers as don’t use fb_config output).
Intl:
Fixed bug #73007 (add locale length check).
Fixed bug #73218 (add mitigation for ICU int overflow).
Fixed bug #65732 (grapheme_*() is not Unicode compliant on CR LF sequence).
Fixed bug #73007 (add locale length check).
Fixed bug #72639 (Segfault when instantiating class that extends IntlCalendar and adds a property).
Fixed bug #72658 (Locale::lookup() / locale_lookup() hangs if no match found).
Partially fixed #72506 (idn_to_ascii for UTS #46 incorrect for long domain names).
Fixed bug #72533 (locale_accept_from_http out-of-bounds access).
Failure to call the parent constructor in a class extending Collator before invoking the parent methods will throw an instance of Error instead of resulting in a recoverable fatal error.
Cloning a Transliterator object may will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error if cloning the internal transliterator fails.
Added IntlTimeZone::getWindowsID() and IntlTimeZone::getIDForWindowsID().
Fixed bug #69374 (IntlDateFormatter formatObject returns wrong utf8 value).
Fixed bug #69398 (IntlDateFormatter formatObject returns wrong value when time style is NONE).
JSON:
Introduced encoder struct instead of global which fixes bugs #66025 and #73254 related to pretty print indentation.
Fixed bug #73113 (Segfault with throwing JsonSerializable).
Implemented earlier return when json_encode fails, fixes bugs #68992 (Stacking exceptions thrown by JsonSerializable) and #70275 (On recursion error, json_encode can eat up all system memory).
Implemented FR #46600 (“_empty_” key in objects).
Exported JSON parser API including json_parser_method that can be used for implementing custom logic when parsing JSON.
Escaped U+2028 and U+2029 when JSON_UNESCAPED_UNICODE is supplied as json_encode options and added JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS to restore the previous behaviour.
LDAP:
Providing an unknown modification type to ldap_batch_modify() will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Mbstring:
Fixed bug #73532 (Null pointer dereference in mb_eregi).
Fixed bug #66964 (mb_convert_variables() cannot detect recursion) (Yasuo)
Fixed bug #72992 (mbstring.internal_encoding doesn’t inherit default_charset).
Fixed bug #66797 (mb_substr only takes 32-bit signed integer).
Fixed bug #72711 (`mb_ereg` does not clear the `$regs` parameter on failure).
Fixed bug #72691 (mb_ereg_search raises a warning if a match zero-width).
Fixed bug #72693 (mb_ereg_search increments search position when a match zero-width).
Fixed bug #72694 (mb_ereg_search_setpos does not accept a string’s last position).
Fixed bug #72710 (`mb_ereg` causes buffer overflow on regexp compile error).
Deprecated mb_ereg_replace() eval option.
Fixed bug #69151 (mb_ereg should reject ill-formed byte sequence).
Fixed bug #72405 (mb_ereg_replace – mbc_to_code (oniguruma) – oob read access).
Fixed bug #72399 (Use-After-Free in MBString (search_re)).
mb_ereg() and mb_eregi() will now throw an instance of ParseError if an invalid PHP expression is provided and the ‘e’ option is used.
Mcrypt:
Deprecated ext/mcrypt.
Fixed bug #72782 (Heap Overflow due to integer overflows).
Fixed bug #72551, bug #72552 (In correct casting from size_t to int lead to heap overflow in mdecrypt_generic).
mcrypt_encrypt() and mcrypt_decrypt() will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error if mcrypt cannot be initialized.
Mysqli:
Attempting to read an invalid or write to a readonly property will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Mysqlnd:
Fixed bug #64526 (Add missing mysqlnd.* parameters to php.ini-*).
Fixed bug #71863 (Segfault when EXPLAIN with “Unknown column” error when using MariaDB).
Fixed bug #72701 (mysqli_get_host_info() wrong output).
OCI8:
Fixed bug #71148 (Bind reference overwritten on PHP 7).
Fixed invalid handle error with Implicit Result Sets.
Fixed bug #72524 (Binding null values triggers ORA-24816 error).
ODBC:
Fixed bug #73448 (odbc_errormsg returns trash, always 513 bytes).
Opcache:
Fixed bug #73583 (Segfaults when conditionally declared class and function have the same name).
Fixed bug #69090 (check cached files permissions)
Fixed bug #72982 (Memory leak in zend_accel_blacklist_update_regexp() function).
Fixed bug #72949 (Typo in opcache error message).
Fixed bug #72762 (Infinite loop while parsing a file with opcache enabled).
Fixed bug #72590 (Opcache restart with kill_all_lockers does not work).
OpenSSL:
Fixed bug #73478 (openssl_pkey_new() generates wrong pub/priv keys with Diffie Hellman).
Fixed bug #73276 (crash in openssl_random_pseudo_bytes function).
Fixed bug #73072 (Invalid path SNI_server_certs causes segfault).
Fixed bug #72360 (ext/openssl build failure with OpenSSL 1.1.0).
Bumped a minimal version to 1.0.1.
Dropped support for SSL2.
Implemented FR #61204 (Add elliptic curve support for OpenSSL).
Implemented FR #67304 (Added AEAD support [CCM and GCM modes] to openssl_encrypt and openssl_decrypt).
Implemented error storing to the global queue and cleaning up the OpenSSL error queue (resolves bugs #68276 and #69882).
Pcntl:
Implemented asynchronous signal handling without TICKS.
Added pcntl_signal_get_handler() that returns the current signal handler for a particular signal. Addresses FR #72409.
Add signinfo to pcntl_signal() handler args (Bishop Bettini, David Walker)
PCRE:
Fixed bug #73483 (Segmentation fault on pcre_replace_callback).
Fixed bug #73612 (preg_*() may leak memory).
Fixed bug #73392 (A use-after-free in zend allocator management).
Fixed bug #73121 (Bundled PCRE doesn’t compile because JIT isn’t supported on s390).
Fixed bug #72688 (preg_match missing group names in matches).
Downgraded to PCRE 8.38.
Fixed bug #72476 (Memleak in jit_stack).
Fixed bug #72463 (mail fails with invalid argument).
Upgraded to PCRE 8.39.
PDO:
Fixed bug #72788 (Invalid memory access when using persistent PDO connection).
Fixed bug #72791 (Memory leak in PDO persistent connection handling).
Fixed bug #60665 (call to empty() on NULL result using PDO::FETCH_LAZY returns false).
PDO_DBlib:
Fixed bug #72414 (Never quote values as raw binary data).
Allow \PDO::setAttribute() to set query timeouts.
Handle SQLDECIMAL/SQLNUMERIC types, which are used by later TDS versions.
Add common PDO test suite.
Free error and message strings when cleaning up PDO instances.
Fixed bug #67130 (\PDOStatement::nextRowset() should succeed when all rows in current rowset haven’t been fetched).
Ignore potentially misleading dberr values.
Implemented stringify ‘uniqueidentifier’ fields.
PDO_Firebird:
Fixed bug #73087, #61183, #71494 (Memory corruption in bindParam).
Fixed bug #60052 (Integer returned as a 64bit integer on X86_64).
PDO_pgsql:
Fixed bug #70313 (PDO statement fails to throw exception).
Fixed bug #72570 (Segmentation fault when binding parameters on a query without placeholders).
Implemented FR #72633 (Postgres PDO lastInsertId() should work without specifying a sequence).
Phar:
Fixed bug #72928 (Out of bound when verify signature of zip phar in phar_parse_zipfile).
Fixed bug #73035 (Out of bound when verify signature of tar phar in phar_parse_tarfile).
phpdbg:
Added generator command for inspection of currently alive generators.
Postgres:
Fixed bug #73498 (Incorrect SQL generated for pg_copy_to()).
Implemented FR #31021 (pg_last_notice() is needed to get all notice messages).
Implemented FR #48532 (Allow pg_fetch_all() to index numerically).
Readline:
Fixed bug #72538 (readline_redisplay crashes php).
Reflection:
Undo backwards compatiblity break in ReflectionType->__toString() and deprecate via documentation instead.
Reverted prepending \ for class names.
Implemented request #38992 (invoke() and invokeArgs() static method calls should match). (cmb).
Add ReflectionNamedType::getName(). This method should be used instead of ReflectionType::__toString()
Prepend \ for class names and ? for nullable types returned from ReflectionType::__toString().
Fixed bug #72661 (ReflectionType::__toString crashes with iterable).
Fixed bug #72222 (ReflectionClass::export doesn’t handle array constants).
Failure to retrieve a reflection object or retrieve an object property will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Fix #72209 (ReflectionProperty::getValue() doesn’t fail if object doesn’t match type).
Session:
Fixed bug #73273 (session_unset() empties values from all variables in which is $_session stored).
Fixed bug #73100 (session_destroy null dereference in ps_files_path_create).
Fixed bug #68015 (Session does not report invalid uid for files save handler).
Fixed bug #72940 (SID always return “name=ID”, even if session cookie exist).
Implemented session_gc() (Yasuo) https://wiki.php.net/rfc/session-create-id
Implemented session_create_id() (Yasuo) https://wiki.php.net/rfc/session-gc
Implemented RFC: Session ID without hashing. (Yasuo) https://wiki.php.net/rfc/session-id-without-hashing
Fixed bug #72531 (ps_files_cleanup_dir Buffer overflow).
Custom session handlers that do not return strings for session IDs will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error when a function is called that must generate a session ID.
An invalid setting for session.hash_function will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error when a session ID is created.
Fixed bug #72562 (Use After Free in unserialize() with Unexpected Session Deserialization).
Improved fix for bug #68063 (Empty session IDs do still start sessions).
Fixed bug #71038 (session_start() returns TRUE on failure). Session save handlers must return ‘string’ always for successful read. i.e. Non-existing session read must return empty string. PHP 7.0 is made not to tolerate buggy return value.
Fixed bug #71394 (session_regenerate_id() must close opened session on errors).
SimpleXML:
Fixed bug #73293 (NULL pointer dereference in SimpleXMLElement::asXML()).
Fixed bug #72971 (SimpleXML isset/unset do not respect namespace).
Fixed bug #72957 (Null coalescing operator doesn’t behave as expected with SimpleXMLElement).
Fixed bug #72588 (Using global var doesn’t work while accessing SimpleXML element).
Creating an unnamed or duplicate attribute will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
SNMP:
Fixed bug #72708 (php_snmp_parse_oid integer overflow in memory allocation).
Fixed bug #72479 (Use After Free Vulnerability in SNMP with GC and unserialize()).
Soap:
Fixed bug #73538 (SoapClient::__setSoapHeaders doesn’t overwrite SOAP headers).
Fixed bug #73452 (Segfault (Regression for #69152)).
Fixed bug #73037 (SoapServer reports Bad Request when gzipped).
Fixed bug #73237 (Nested object in “any” element overwrites other fields).
Fixed bug #69137 (Peer verification fails when using a proxy with SoapClient) (Keith Smiley)
Fixed bug #71711 (Soap Server Member variables reference bug).
Fixed bug #71996 (Using references in arrays doesn’t work like expected).
SPL:
Fixed bug #73423 (Reproducible crash with GDB backtrace).
Fixed bug #72888 (Segfault on clone on splFileObject).
Fixed bug #73029 (Missing type check when unserializing SplArray).
Fixed bug #72646 (SplFileObject::getCsvControl does not return the escape character).
Fixed bug #72684 (AppendIterator segfault with closed generator).
Attempting to clone an SplDirectory object will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Calling ArrayIterator::append() when iterating over an object will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Fixed bug #55701 (GlobIterator throws LogicException).
SQLite3:
Update to SQLite 3.15.1.
Fixed bug #73530 (Unsetting result set may reset other result set).
Fixed bug #73333 (2147483647 is fetched as string).
Fixed bug #72668 (Spurious warning when exception is thrown in user defined function).
Implemented FR #72653 (SQLite should allow opening with empty filename).
Fixed bug #70628 (Clearing bindings on an SQLite3 statement doesn’t work).
Implemented FR #71159 (Upgraded bundled SQLite lib to 3.9.2).
Standard:
Fixed bug #73297 (HTTP stream wrapper should ignore HTTP 100 Continue).
Fixed bug #73303 (Scope not inherited by eval in assert()).
Fixed bug #73192 (parse_url return wrong hostname).
Fixed bug #73203 (passing additional_parameters causes mail to fail).
Fixed bug #73203 (passing additional_parameters causes mail to fail).
Fixed bug #72920 (Accessing a private constant using constant() creates an exception AND warning).
Fixed bug #65550 (get_browser() incorrectly parses entries with “+” sign).
Fixed bug #71882 (Negative ftruncate() on php://memory exhausts memory).
Fixed bug #55451 (substr_compare NULL length interpreted as 0).
Fixed bug #72278 (getimagesize returning FALSE on valid jpg).
Fixed bug #61967 (unset array item in array_walk_recursive cause inconsistent array).
Fixed bug #62607 (array_walk_recursive move internal pointer).
Fixed bug #69068 (Exchanging array during array_walk -> memory errors).
Fixed bug #70713 (Use After Free Vulnerability in array_walk()/ array_walk_recursive()).
Fixed bug #72622 (array_walk + array_replace_recursive create references from nothing).
Fixed bug #72330 (CSV fields incorrectly split if escape char followed by UTF chars).
Implemented RFC: More precise float values.
array_multisort now uses zend_sort instead zend_qsort.
Fixed bug #72505 (readfile() mangles files larger than 2G).
assert() will throw a ParseError when evaluating a string given as the first argument if the PHP code is invalid instead of resulting in a catchable fatal error.
Calling forward_static_call() outside of a class scope will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Added is_iterable() function.
Fixed bug #72306 (Heap overflow through proc_open and $env parameter).
Fixed bug #71100 (long2ip() doesn’t accept integers in strict mode).
Implemented FR #55716 (Add an option to pass a custom stream context to get_headers()).
Additional validation for parse_url() for login/pass components).
Implemented FR #69359 (Provide a way to fetch the current environment variables).
unpack() function accepts an additional optional argument $offset.
Implemented #51879 stream context socket option tcp_nodelay (Joe)
Streams:
Fixed bug #73586 (php_user_filter::$stream is not set to the stream the filter is working on).
Fixed bug #72853 (stream_set_blocking doesn’t work).
Fixed bug #72743 (Out-of-bound read in php_stream_filter_create).
Implemented FR #27814 (Multiple small packets send for HTTP request).
Fixed bug #72764 (ftps:// opendir wrapper data channel encryption fails with IIS FTP 7.5, 8.5).
Fixed bug #72810 (Missing SKIP_ONLINE_TESTS checks).
Fixed bug #41021 (Problems with the ftps wrapper).
Fixed bug #54431 (opendir() does not work with ftps:// wrapper).
Fixed bug #72667 (opendir() with ftp:// attempts to open data stream for non-existent directories).
Fixed bug #72771 (ftps:// wrapper is vulnerable to protocol downgrade attack).
Fixed bug #72534 (stream_socket_get_name crashes).
Fixed bug #72439 (Stream socket with remote address leads to a segmentation fault).
sysvshm:
Fixed bug #72858 (shm_attach null dereference).
Tidy:
Implemented support for libtidy 5.0.0 and above.
Creating a tidyNode manually will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Wddx:
Fixed bug #73331 (NULL Pointer Dereference in WDDX Packet Deserialization with PDORow).
Fixed bug #72142 (WDDX Packet Injection Vulnerability in wddx_serialize_value()).
Fixed bug #72749 (wddx_deserialize allows illegal memory access) (Stas)
Fixed bug #72750 (wddx_deserialize null dereference).
Fixed bug #72790 (wddx_deserialize null dereference with invalid xml).
Fixed bug #72799 (wddx_deserialize null dereference in php_wddx_pop_element).
Fixed bug #72860 (wddx_deserialize use-after-free).
Fixed bug #73065 (Out-Of-Bounds Read in php_wddx_push_element).
Fixed bug #72564 (boolean always deserialized as “true”) (Remi)
A circular reference when serializing will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
XML:
Fixed bug #72135 (malformed XML causes fault) (edgarsandi)
Fixed bug #72714 (_xml_startElementHandler() segmentation fault).
Fixed bug #72085 (SEGV on unknown address zif_xml_parse).
XMLRPC:
Fixed bug #72647 (xmlrpc_encode() unexpected output after referencing array elements).
Fixed bug #72606 (heap-buffer-overflow (write) simplestring_addn simplestring.c).
A circular reference when serializing will now throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error.
Zip:
Fixed bug #68302 (impossible to compile php with zip support).
Fixed bug #72660 (NULL Pointer dereference in zend_virtual_cwd).
Fixed bug #72520 (Stack-based buffer overflow vulnerability in php_stream_zip_opener).
ZipArchive::addGlob() will throw an instance of Error instead of resulting in a fatal error if glob support is not available.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن نظر
نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ: