مسیر log ها در cpanel

cPanel Installation Logs:

Code:
/var/log/cpanel-install-thread0.log

Apache:

Code:
/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/error_log

Apache domlogs:

Code:
/usr/local/apache/domlogs/example.com

Apache SUEXEC Logs:

Code:
/usr/local/apache/logs/suexec_log

MySQL

Code:
/var/lib/mysql/hostname.err

BIND (named) Log:

Code:
/var/log/messages

Exim

Code:
/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim_paniclog
/var/log/exim_rejectlog

Courier or Dovecot IMAP

Code:
/var/log/maillog

Tomcat Logs:

Code:
/usr/local/jakarta/tomcat/logs/catalina.err
/usr/local/jakarta/tomcat/logs/catalina.out

cPanel Access Log:

Code:
/usr/local/cpanel/logs/access_log

cPanel Error Log:

Code:
/usr/local/cpanel/logs/error_log

cPanel License Log:

Code:
/usr/local/cpanel/logs/license_log

Stats Execution Logs:

Code:
/usr/local/cpanel/logs/stats_log

ChkServd (cPanel Monitoring Daemon) Logs:

Code:
/var/log/chkservd.log

cPHulkd

Code:
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log

cPanel Backup Logs:

Code:
/usr/local/cpanel/logs/cpbackup/*.log

Pure-FTP

Code:
/var/log/messages
/var/log/xferlog (symlinked to /usr/local/apache/domlogs/ftpxferlog)

Cron Logs:

Code:
/var/log/cron

SSH Logs:

Code:
/var/log/secure

ModSecurity:

Code:
/usr/local/apache/logs/modsec_audit.log
/usr/local/apache/logs/modsec_debug_log

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن نظر
نام*:
رایانامه*:
وب سایت / وبلاگ: