رفع خطا InnoDB: Waiting for the background threads to start

یکی از دلایل استارت نشدن mysql را می توان به کرش کردن table های innodb دانست، در این مواقع وقتی از ادرس: [php] /var/lib/mysql/servername.err [/php] خطاهای mysql را بررسی کنیم با خطای زیر مواجه می شویم: InnoDB: Waiting for the...