تغییر زبان collation در sql

جهت تنظیم collation  جدید برای دیتابیس در sql سرور می توانید از query زیر استفاده نمائید: [php] USE [master]; GO ALTER DATABASE DBNAME SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; GO ALTER DATABASE DBNAME COLLATE Arabic_Cs_AS ; GO USE [master]; ALTER DATABASE DBNAME SET MULTI_USER...