آموزش repair دیتابیس با ساختار InnoDB

اگر ساختار دیتابیس شما innodb باشد و table های شما کرش کنند از طریق phpmyadmin قابل repair نمی باشد. در این مواقع اقدامات زیر را انجام دهید: -1 حجم لاگ innodb را بررسی کنید: -rw-rw—- 1 mysql mysql 104857600 Oct20 17:50...