رفع خطا Proftpd dead but subsys locked

گاهی در ارتباط با ftp با خطاهای مختلفی روبرو می شوید و امکان اتصال برقرار نیست. در این مواقع وقتی در سرور ، سرویس proftpd را ریستارت میکنید با خطای زیر مواجه می شوید: Proftpd dead but subsys locked برای...