خطا error (network unreachable) resolving ‘./DNSKEY/IN

سلامم مشاهده این خطاها در log خطاهای سیستمی را چجوری رفع کنیم؟اصلا چی هست؟ این خطاها مربوط به نوعی از حملات از نوع DNS AMPLIFICATION میشه که قبلا راجبش توضیح داده بودم:     Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error...