کرک esxi

برای فعال کردن نرم افزار esxi از سریالهای زیر استفاده کنید:   VMWARE ESXi +4 کد: nf64r-0y042-m8eg9-3325k-83a2d Hv69k-dy28j-h8061-932zk-0ak68 VMWARE ESXi +5 کد: hh62q-4225h-08140-0c9ak-c0mj0 ju2qn-a931p-gztq1-th1n4-13y76 na4hr-4kj5h-gz3c9-lu87h-03x1g Jz0af-0l3e0-0zyf8-yj05k-c312a طبق عکس تغییر دهید: