خطا Import failed! The uploaded file is not a valid import data file

سلام اگه بخواین تو راندکیوب یه لیست ایمیل را import کنین، باید یا فرمت csv داشته باشه و یا vcf امروز یه فایل با فرمت csv را میخواستم تو وبمیلم ایمپورت کنم با خطای زیر مواجه بودم: Import failed! The...