تفاوت ESX و ESXi

ESX و ESXi هر دو از Hypervisorهای شرکت VMware هستند. با توجه به اینکه ESX و ESXi از kernel قدرتمند "VMKernel" استفاده می کنند تقریبا دارای امکانات مساوی می باشند. اما فرق اصلی بین این دو در یک جزء به...

کرک esxi

برای فعال کردن نرم افزار esxi از سریالهای زیر استفاده کنید:   VMWARE ESXi +4 کد: nf64r-0y042-m8eg9-3325k-83a2d Hv69k-dy28j-h8061-932zk-0ak68 VMWARE ESXi +5 کد: hh62q-4225h-08140-0c9ak-c0mj0 ju2qn-a931p-gztq1-th1n4-13y76 na4hr-4kj5h-gz3c9-lu87h-03x1g Jz0af-0l3e0-0zyf8-yj05k-c312a طبق عکس تغییر دهید: