رفع خطا ERROR TCP bind() error Address already in use

ERROR TCP bind() error Address already in use برای رفع این مشکل فایل clamd.conf را ویرایش نمایید. ۱ nano /etc/clamd.conf عبارت ۱ LocalSocket /tmp/clamd.socket را بصورت زیر تغییر دهید: ۱ LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock و در نهایت: ۱ service clamed restart