خطا ارسال ایمیل : 451 Temporary local problem – please try later

با سلام اگر هنگام ارسال ایمیل با خطای: 451 Temporary local problem - please try later مواجه بودید ابتدا log ایمیل را بررسی کنید: tail -f /var/log/exim/mainlog 2015-06-11 10:11:32 H=localhost (xxx.xxx) [::1] F=<[email protected]> A=login:[email protected] temporarily rejected RCPT <xxxxom>: failed to...