کاربران و مشتریان از شما یک وب سایت سریع را میخواهند

هیچکس یک وب سایت کند را دوست ندارد ، چرا که از باز کردن صفحات و محتوای شما کسل و کلافه می شوند.   آیا کندی وب سایت برای شما هزینه ای دارد ؟ هیچکس یک وب سایت کند را...