غیر فعال کردن پیغام یا alert های cron و process

برای غیر فعال کردن پیغام هایی که مربوط به cron است بعنوان مثال پیغامهای زیر: Cron <[email protected]> /usr/sbin/csf -u Upgrading csf from v9.02 to 9.04... Retrieving new csf package... ----- Cron <[email protected]> /usr/local/cpanel/scripts/upcp --cron [2016-06-24 04:34:01 -0400] Detected cron=1 (cron...

نحوه غیر فعال کردن XMLRPC در WordPress

  نحوه غیر فعال کردن XMLRPC در WordPress   XML-RPC که یک پروتکل فراخوانی از راه دور است برای مدتی طولانی به دلایل امنیتی و به طور پیش فرض غیر فعال شده بود اما اخیرا با انتشار WordPress 3.5 مجددا و...