غیر فعال کردن Nginx در سرور

برای غیر فعال کردن Nginx در centos از دستور زیر استفاده کنید: ابتدا باید سرویس nginx در سرور متوقف شود service nginx stop chkconfig nginx off سپس از دستورات زیر استفاده کنید:   rm -rf /usr/sbin/nginx rm -rf /etc/nginx rm...