آشنایی با حملات SYN FLOOD و راه مقابله

SYN Flood ( سيلاب SYN ) يكي از روشهاي حمله هاي تكذيب سرويس Denial of Service ( به اختصار حمله DoS ) مي باشد . اما چرا اين حمله تكذيب سرويس ناميده مي شود : در شبكه هاي كامپيوتري سرورها...