بررسی صحت ssl یک سایت

برای بررسی گواهینامه SSL یک وب سایت بطور معمول میتوان از روشهای ساده ای مانند مشاهده پروتکل //:https به جای //:http قبل از نام سایت یا همان دامین و یا در روشی دیگر مشاهده تاییدیه گواهی دیجیتال شرکت صادر کننده...