استارت نشدن httpd

با سلام ممکن هست در استارت شدن اپاچی با مشکل مواجه باشید. در log خطای زیر نمایش داده می شود: [error] (17)File exists: Cannot create SSLMutex with file `/var/log/httpd/ssl_mutex برای رفع این مشکل: فایل : ssl_mutex را در مسیر [php]...