رفع خطای Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://….

گاهی در error log مربوط به اپاچی با خطای زیر مواجه می شویم و دسترسی به سایت ممکن نیست. Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://.... برای رفع این خطا فایل زیر را ویرایش میکنیم: [php] etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf [/php]...