Unable to establish a PHP session

گاهی هنگام اتصال با phpmyadmin در cpanel با این خطا موجه می شویم. دو حالت دارد یا دسترسی /tmp تنظیم نیست، شما اگر مدیر سرور هستید باید از طریق ssh با دستور زیر: chmod 1777 /tmp پرمیژن این فایل را...