خطا Sorry, the domain is owned by another user

ممکن است در هنگام ادان دامنه یا پارک دامنه این خطا مواجه شوید: در این مواقع نام یوزر را در مسیر های زیر حذف کنید: /etc/userdomains و در مسیر named باید بررسی انجام شود     خرید دامنه