خطا mail server certificate invalid outlook

ممکن است در تنظیمات ایمیل روی اوتلوک با چنین خطایی مواجه شوید mail server certificate invalid outlook اتصال ایمن غیر قابل دسترس است کافیست در فایل exim.conf موارد زیر را با #  غیر فعال کنید. [php] tls_certificate = /etc/exim.cert tls_privatekey...