خطا Access Denied Unable to establish a PHP session در phpmyadmin

سلام اگه موقعی که تو سی پنل میخواستین به phpmyadmin وصل شین با خطای زیر مواجه بودین: Access Denied Unable to establish a PHP session. If you believe that this is in error or inadvertent, contact your system administrator and...

Unable to establish a PHP session

گاهی هنگام اتصال با phpmyadmin در cpanel با این خطا موجه می شویم. دو حالت دارد یا دسترسی /tmp تنظیم نیست، شما اگر مدیر سرور هستید باید از طریق ssh با دستور زیر: chmod 1777 /tmp پرمیژن این فایل را...