خطا DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery

رفع خطا DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery  که در لاگ های مربوط به exim مشاهده می شود دستورات زیر را در سرور وارد میکنیم: [php] cd /var/spool/exim/db rm -rf * service exim restart [/php]