اضافه کردن ای پی در Debian

بری مشاهده ای پی ادرس ها در Debian شما می توانید از دستور زیر استفاده کنید: $ ip address show همچنین برای اضافه کردن ای پی اضافه از دستور زیر اضافه کنید: # ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up از...