خطا Failed to retrieve directory listing در ارتباط با ftp

یکی از خطاهایی که ممکن است در هنگام اتصال به ftp با آن مواجه شوید خطای زیر است: Error:    Connection timed out after 20 seconds of inactivity Error:    Failed to retrieve directory listing این خطا در اتصال از طریق filezilla...