خطا FAIL: ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host

خطا  FAIL: ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host در ssh اگر این خطا را مشاهده کردید و یا در ورود با whm با خطای زیر مواجه بودید: HTTP error 401 You do not have permission to access this page موارد...