رفع خطا Invalid command ‘php_admin_flag’

اInvalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configurationاین خطا زمانی مشاهده می شود که یک "config" را...