رفع خطا cannot touch `/var/lock/subsys/mysql’: No space left on device در دایرکت ادمین

سلام گاهی mysql و یا httpd استارت نمی شوند و با استارت mysql با خطای cannot touch `/var/lock/subsys/mysql': No space left on device روبرو می شویم ولی با دستور df -h بررسی میکنیم و متوجه می شویم هارد فضای خالی...