رفع خطای make -j2” failed with exit code ”512” در bulid apache

سلام در build apache یا php در سی پنل ممکن است با خطای: make -j2'' failed with exit code ''512'' مواجه شویم و build کامل انجام نشود، در این مواقع از دستورات زیر استفاده میکنیم: service httpd stop service exim...