پشتبان گیری(Backup) از دیتابیس در وبسایت پنل

پس از ورود به کنترل پنل بخش Database را انتخاب نمائید. دیتابیس را که می خواهید از آن نسخه پشتیبان تهیه نمایید را انتخاب کنید. در تب Maintenance Tools، شما می توانیدگزینه های backup و restore را مشاهده نمایید. دکمه...