خطا Sorry, the domain is owned by another user

ممکن است در هنگام ادان دامنه یا پارک دامنه این خطا مواجه شوید: در این مواقع نام یوزر را در مسیر های زیر حذف کنید: /etc/userdomains و در مسیر named باید بررسی انجام شود     خرید دامنه

رفع خطا the domain is already pointed to an IP address that does not appear to use DNS servers associated

Sorry, the domain is already pointed to an IP address that does not appear to use DNS servers associated with this server. Please transfer the domain to this servers nameservers or have your administrator add one of its nameservers to...

رفع خطا : Error from domain : domain.com is owned by another user.

Cpanel FIX: Error from domain wrapper: domain.com is owned by another user   The domain “domain.com” may not be created by “username” because “domain.com” is already owned by another user. ممکن است زمانیکه می خواهید یک ساب دامنه را بصورت ادان...

نصب MVC در windows server

ساده ترین راه نصب از طریق Microsoft Web Platform Installer می باشد شما می توانید از لینک زیر Download the Microsoft Web Platform   نرم افزار مربوطه را در سرور نصب کنید . و از میان گزینه ها MVC رو...